Start „Promi Shopping Queen“ heute Abend bei VOX (06.08.2017) Promi Shopping Queen 2016 – Anna Heesch, Tanja Schuman und Nino de Angelo

Promi Shopping Queen 2016 – Anna Heesch, Tanja Schuman und Nino de Angelo

Anna Heesch, Tanja Schuman und Nino de Angelo © VOX / Frank W. Hempel