Start Das Supertalent 2017: Die Kandidaten heute in Show 8 bei RTL Das Supertalent 2017 Show 8 – Petr Vokal

Das Supertalent 2017 Show 8 – Petr Vokal

Petr Vokal - Kopfstand-Sänger aus Stuttgart. © MG RTL D / Christoph Assmann